Wprowadzenie

Współpraca międzynarodowa jest jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania Unii Europejskiej, zwłaszcza na poziomie regionalnym, ponieważ prowadzi do harmonijnego rozwoju całej Wspólnoty i przyczynia się do niwelowania różnic w poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego. W ramach współpracy regionalnej Unii Europejskiej szczególne znaczenie przypada euroregionom, które wspierają działania ukierunkowane na rozwiązywanie specyficznych dla obszarów przygranicznych problemów, wśród których można wymienić: codzienny ruch wahadłowy ludności, konieczność rozbudowy infrastruktury lokalnej o szerokim zasięgu przestrzennym, problemy znoszenia ograniczeń handlowych, słaby rozwój spowodowany peryferyjnym położeniem, problemy ochrony środowiska czy konieczność usuwania barier kulturowych. Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu prowadzi ponadto do zanikania granic, które do niedawna dzieliły poszczególne kraje i tworzenia „pomosty” między sąsiadującymi ze sobą państwami, stanowiąc kolejny etap budowania zintegrowanej Europy. Dobrym przykładem prowadzenia współpracy transgranicznej w ramach struktur euroregionalnych są gminy Jasienica i Petřvald w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, które od 2003 r. podejmują wspólnie przedsięwzięcia związane z kulturą. Współpraca ta ma swoje korzenie w pierwszych projektach transgranicznych realizowanych ze środków przedakcesyjnych Programu Współpracy Przygranicznej Phare CBC. Wymierne korzyści, jakie przyniosły one do tej pory oraz dobre, wzajemne relacje partnerów sprawiły, że przedstawiciele gmin podjęli decyzję dotyczącą poszerzenia obszaru wspólnych aktywności o turystykę i inne dziedziny życia, czemu pomóc ma przygotowanie programu wspólnych działań. Celem opracowania jest przedstawienie Programu Partnerskiej Współpracy Gmin Jasienica – Petřvald na lata 2007-2013, opartego na analizie możliwości kooperacji obu gmin. Analizie (częściowej) eksperckiej poddano dokumenty strategiczne (krajowe, transgraniczne, regionalne i lokalne) oraz uwarunkowania prawne, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia planowania i realizowania wspólnych działań przez obie jednostki samorządu terytorialnego. W ramach dalszych prac nad dokumentem, przewiduje się poszerzenie jego części analitycznej o wnioski płynące z ustaleń prowadzonych z przedstawicielami urzędów oraz społeczności lokalnych obu gmin Ponadto Program zostanie uzupełniony o dodatkowe założenia, których z uwagi na częściową analizę nie zdefiniowano. Dopiero wówczas będzie możliwe określenie konkretnych działań w postaci kart projektów możliwych do realizacji oraz wniosków do wdrożenia. Opracowanie nawiązuje bezpośrednio do następujących dokumentów: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015; Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013; Strategie regionálního rozvoje České republiky; Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013; Strategia rozwoju pogranicza polsko-czeskiego; Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego – część polska; INTERTURISM – Wspólna strategia rozwoju turystyki w Beskidzie Śląskim i Śląskomorawskim; Koncepcja strategii działalności Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko 2007-2013; Koncepcja funkcjonowania transgranicznego systemu współpracy sieciowej INFOREG w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko; Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020; Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016; Program rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2005-2008 – Vize, strategické cíle, opatření; Strategia rozwoju powiatu bielskiego do 2015 roku; Strategia rozwoju gminy Jasienica; Návrh zadání územního plánu Petřvaldu – příloha č. 1 - Regulační podmínky využití funkcních zón; Návrh zadání územního plánu Petřvaldu – príloha č. 2 - Veřejně prospešné stavby.

Główny cel Programu, priorytety, cele strategiczne, cele operacyjne, projekty.

Program Partnerskiej Współpracy Gmin Jasienica i Petřvald na lata 2007-2013 jest wynikiem analizy możliwości współpracy gmin Jasienica i Petřvald. Głównym celem Programu jest rozwijanie partnerskiej współpracy transgranicznej, prowadzonej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystywania potencjałów oraz budowanie struktur współpracy różnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego w celu podnoszenia poziomu życia mieszkańców obu gmin. Cel główny zostanie osiągnięty jeżeli będą prowadzone wspólne aktywności obu gmin w ramach 8 kluczowych obszarów (priorytetów), które nawiązują do tematyki reprezentowanej przez euroregionalne grupy robocze:

I. Turystyka.

II. Sport.

III. Kultura.

IV. Przedsiębiorczość.

V. Kształcenie i współpraca szkół, organizacje pozarządowe.

VI. Transport i przekraczanie granic.

VII. Ochrona środowisk.

VIII. Zarządzanie kryzysowe.

Powyższe priorytety będą realizowane poprzez działania regulacyjne, decyzyjne i wdrożeniowe podejmowane przez odpowiednie instytucje obu gmin partnerskich, jak i innych podmiotów życia społeczno – gospodarczego. Osiągnięcie tych zamierzeń wymaga realizacji celów strategicznych, celów operacyjnych oraz związanych z nimi zasadniczych przedsięwzięć o charakterze projektów.

 

uchwała

 

 


www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska